You are here

PandaX Collaboration

Project founder: Xiangdong Ji (xdji@sjtu.edu.cn)
Spokesperson: Jianglai Liu (jianglai.liu@sjtu.edu.cn)
Deputy spokesperson: Ning Zhou (nzhou@sjtu.edu.cn)
Publication committee: Yang Zhang (yangzhangsdu@sdu.edu.cn), Qing Lin (qinglin@ustc.edu.cn), Jianglai Liu (jianglai.liu@sjtu.edu.cn), Xiangdong Ji (xdji@sjtu.edu.cn)
Speaker committee: Qing Lin (qinglin@ustc.edu.cn), Lisheng Geng (lisheng.geng@buaa.edu.cn), Junting Huang (junting@sjtu.edu.cn), Ke Han (ke.han@sjtu.edu.cn). Please send talk invitations to this committee.

PandaX 2021

Bylaws of the PandaX collaboration (Internal)