You are here

PandaX Collaboration

Spokesperson: Jianglai Liu (jianglai.liu@sjtu.edu.cn)
Deputy spokesperson: Ning Zhou (nzhou@sjtu.edu.cn)
Publication committee: Jianglai Liu (jianglai.liu@sjtu.edu.cn), Xiangdong Ji (xdji@sjtu.edu.cn), Meng Wang (mwang@sdu.edu.cn)
Speaker committee: Xiangdong Ji (xdji@sjtu.edu.cn), Ke Han (ke.han@sjtu.edu.cn) and Yajun Mao (maoyj@pku.edu.cn). Please send talk invitations to this committee.

PandaX 2021

Bylaws of the PandaX collaboration (Internal)